Generalforsamlingen er grundejerforeningens øverste myndighed.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, undtagen hvor andet er fastsat i vedtægterne. Hver parcel har én stemme.

Hvert år, den sidste torsdag i oktober, afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer
7. Eventuelt

Referat generalforsamling:

Ordinær generalforsamling torsdag den 26. oktober 2023
Ekstraordinær generalforsamling søndag den 27. november 2022
Ekstraordinær generalforsamling søndag den 20. november 2022
Ordinær generalforsamling torsdag den 27. oktober 2022
Ordinær generalforsamling søndag den 31. oktober 2021

Regnskab:

Regnskab 2022 - 2023 og Status 2023
Regnskab 2021 - 2022 og Status 2022
Regnskab 2019 - 2020 og Status 2020

Budget:

Budget 1.10.2023 til 30.9.2024
Budget 1.10.2022 til 30.9.2023
Budget 1.10.2020 til 30.9.2021